• Regels lidmaatschap

  • Het lidmaatschap van UVV Voetbal geldt ten minste voor de duur van het lopende seizoen. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap bent u tot het einde van het seizoen contributie verschuldigd.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk tot 31 mei van elk jaar. Wie niet voor 31 mei opzegt, is automatisch lid in het volgende seizoen en derhalve ook verplicht om contributie te betalen.
  • UVV Voetbal incasseert de contributie via automatische incasso. Leden ontvangen per e-mail een factuur. Als meer leden uit één gezin bij UVV Voetbal voetballen, ontvangt u voor ieder lid afzonderlijk een factuur.
  • Boetes (als gevolg van KNVB-straffen, kwijtraken van ballen e.d.) worden automatisch geïncasseerd.
  • Betaling contributie: het contributiebedrag wordt in twee gelijke termijnen geïncasseerd. De eerste termijn zal medio September en de tweede termijn zal medio januari van het lopende seizoen geïncasseerd worden.
  • UVV Voetbal accepteert ook contributiebetalingen per U-Pas. U dient zelf een copy van de desbetreffende U-Pas aan de vereniging te overhandigen. Dat kan uiteraard ook per e-mail.
  • Bij een oplopende contributieachterstand houdt UVV Voetbal zich het recht voor om de incasso hiervan uit handen te geven aan een Incasso- en Deurwaarderskantoor. Voordat hiertoe wordt overgegaan, ontvangt u na het verstrijken van de factuurdatum eerst nog een herinnering en zo nodig een aanmaning. De dossierkosten en eventuele incassokosten worden via een eenmalige incasso verhaald op (de ouders/verzorgers van) het betreffende lid.
  • Blessures hebben in principe geen invloed op de contributieplicht. Bij langdurige blessures (minimaal 4 maanden) kan de penningmeester na ontvangst van een doktersverklaringna overleg met het bestuur, een korting toepassen.
  • Afwijkingen op deze regels worden uitsluitend toegestaan na overleg met het bestuur van UVV Voetbal.